ÅRSMØTE FOR 2020 FJELL KULTURMINNELAG

ÅRSMØTE FOR 2020 FJELL KULTURMINNELAG

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE FOR 2020 FJELL KULTURMINNELAG

Fjell kulturminnelag held medlems/årsmøte onsdag 21. april 2021 kl 19 i Knarrevikløa i Knarrevik.

Sakliste:

   1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
   2. Val av møteleiar, skrivar og folk til å skriva under møteboka.
   3. Årsmelding frå styre.
   4. Rekneskap for 2020.
   5. Fastsetjing av lagspengar. (Framlegg frå styret: Uendra sats)
   6. Fastsetjing av arbeidsprogram og budsjett for 2021
   7. Tilmelde saker. (Tilmelde saker må sendast til styret innan torsdag 11. mars 2021)
   8. Val:
    • leiar for eitt år
    • to styremedlemmar for to år
    • to varafolk for eitt år
    • revisor
    • to kandidatar til styret i Stiftinga Knarrevikløa for to år
    • representant til redaksjonen i ”Havstrilen”
    • to medlemmar til valnemnda.

   

  Før årsmøtesakene vert handsama, vil kultursjef  Christel Møvik-Olsen snakka om arbeid, samarbeid og prioriteringar innan kulturminnefeltet i Øygarden kommune. Det vert lagt opp til spørsmål og innspel frå møtelyden.

  Vi satsar på frammøte med gode smitteverntiltak og det vert enkel servering på møtet.

  Vel møtt

  Styret

  Forslag til arbeidsprogram 2020
  ÅRSMELDING FOR 2020 FOR FJELL KULTURMINNELAG


  Foto: Ove Midttun